Základom pri rekonštrukcii je dobrá firma

08. júna 2011, 15:37
Tip redakcii

Čo je pri rekonštrukcii bytu, domu najťažšie? Zohnať peniaze? Nervy, prach a problémy spojené s užívaním obydlia počas prác? Omyl! Je to správny výber stavebnej firmy, ktorá obnovu realizuje.

Zmluva vopred: Majte ju
podpísanú skôr, ako sa práce začnú.

Zmluva vopred: Majte ju podpísanú skôr, ako sa práce začnú.

Autor: Archív

Pred rekonštrukciou obydlia si v prvom rade ujasnite rozsah stavebných prác, cenu za práce a tiež, ako ich budete financovať. Ak sa neviete rozhodnúť, či dohodnúť s ostatnými spolubývajúcimi, obráťte sa na architekta. Nájdete ho napríklad vo Verejnom zozname architektov – www.archinet.sk. S ním, ale aj so stavebnou firmou, pre ktorú ste sa pre rekonštrukciu obydlia rozhodli, je dobré podpísať zmluvu o diele. V nej si stanovte presný harmonogram prác aj so sankciami pri nedodržaní termínov.

Pamätajte na protokol

Väčšina stavebníkov nemá s rekonštrukciou skúsenosti. Nie každý si vie napríklad predstaviť, že byt sa vtedy stáva staveniskom. Všade je prach a použitie vody či WC je obmedzené. Na to všetko sa treba pripraviť. Samozrejme, že aj na to, že príde vytúžený deň D, keď stavbári svoje práce ukončia.

Pamätajte na to, že dodávateľ prác vám musí stavbu riadne odovzdať a spísať s vami protokol o vykonaných prácach. V ňom môžete uviesť všetky výhrady voči urobených prácam. Mal by tam byť stanovený aj termín opráv. Ako doklad o správnosti vykonaných prác slúžia revízne správy.

Prerábka má svoje pravidlá

Chystáte sa na prerábku bytu či domu? Mali by ste vedieť, že musíte dodržať určité povinnosti, ktoré stanovuje stavebný zákon.

Ak nechcete pochybiť a mať nepríjemnosti, obráťte sa na príslušný stavebný úrad. Prinášame vám vybrané časti z pojmov stavebného poriadku, ktoré definuje paragraf 139b.

Jednoduché stavby sú podľa bodu 1

a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie
b) stavby na individuálnu rekreáciu
c) prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m d) oporné múry e) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m

Zmeny dokončených stavieb sú podľa bodu 5

a) nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú
b) prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou
c) stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby

Drobné stavby sú podľa bodu 6

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to
a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy

Udržiavacie práce sú podľa bodu 15

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä
a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa
b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí
c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov
d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň e) maliarske a natieračské práce

 
Autor: Plus JEDEN DEŇ/ŠTEFAN MESÁROŠ 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Základom pri rekonštrukcii je dobrá firma
Plus JEDEN DEŇ/ŠTEFAN MESÁROŠ