Daňové priznanie: Platí pre vás tlačivo A alebo B?

17. marca 2011, 07:21
Tip redakcii

Pred vyplnením daňového priznania si rozmyslite, aké príjmy v ňom budete uvádzať. Kto má len príjmy zo zamestnania a priznanie za neho neurobil zamestnávateľ, bude vypĺňať daňové priznanie typu A. Každý, kto podnikal či prenajímal nehnuteľnosť, vypĺňa daňové priznanie B.

Rôzne tlačivá:
Zvoliť si musíte jedno
z troch typov.

Rôzne tlačivá: Zvoliť si musíte jedno z troch typov.

Autor: ROBO HOMOLA

Daňové priznanie FO A

Ste zamestnanec a zarobili ste viac než 2 012,85 eura? Tak musíte podať daňové priznanie. Nemajte obavy. Daňové priznanie nemusí byť vôbec trestom. Jeho podaním môžete dokonca zarobiť. Platí to aj pre dôchodcov či študentov.

Stiahnite si formulár: Daňové priznanie FO A>>>

 • V prípade, že dôchodca nezarobil za celý rok viac ako 2 012,80 eura, zamestnávateľ mu zrážal daň zo mzdy, vyplatí sa mu podať daňové priznanie, pretože vďaka podaniu daňového priznania môžu získať od štátu naspäť zaplatenú daň.
 • Platí to aj pre študentov, ktorí brigádovali a zamestnávateľ im neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane. Ak podajú daňové priznanie, daňový úrad im vráti celú daň až z príjmu do výšky 4 025,70 eura.

Daňové priznanie FO B

Mýli sa ten, kto si myslí, že daňové priznanie typu B vypĺňajú iba živnostníci či iní podnikatelia. Platí pre všetky fyzické osoby, ktoré majú vedľajší príjem alebo chcú, aby im štát vrátil daň z úroku napríklad pri stavebnom sporení.

Stiahnite si formulár: Daňové priznanie FO B>>>

Priznanie za rok 2010 sa vypĺňa podľa vtedy platných predpisov. Z 12-stranového formulára vypĺňate iba tie strany, ktoré sa vás týkajú. V daňovom priznaní si môžete znížiť daň na daňovníka – na manželku, dôchodkové, doplnkové, účelové a životné poistenie:

 • Hranica príjmu, od ktorej by ste mali podať priznanie, je 2 012,85 eura.
 • NČZD* na daňovníka je 4 025,70 eura.
 • NČZD na manželku je 4 025,70 eura (ak nemá vlastný príjem), ak manželka má vlastný príjem, NČZD sa zníži práve o výšku jej príjmu (alebo je to 11 898,18 eura, ak je základ dane vyše 31 489,92 eura).
 • NČZD na účelové a dôchodkové sporenie a životné poistenie – 398,33 eura.
 • Daňový bonus na dieťa – 240,12 eura.
 • Oslobodenie za prenájmy – 925,95 eura.
 • Milionárska daň – NČZD sa kráti, ak je príjem vyšší ako 15 387,12 eura.

*NČZD – nezdaniteľná časť základu dane

Kto neplatí

 • Ten, kto má príjem nižší ako nezdaniteľné sumy, neplatí žiadnu daň.
 • Nárok na nezdaniteľnú časť zaniká od základu dane 31 489,92 eura.
 • Bonus na dieťa si uplatňuje len jeden z rodičov.
 • Ak prenajímate byt, tak oslobodená suma z tohto príjmu je 925,95 eura.
 • Pri tomto type tlačiva si môžete odpočítať výdavky a môžete sa dokonca dostať do straty.

Daňové zásady

 • Daň sa vyráta z daňového základu,
 • rozdiel medzi príjmami a výdavkami je základom dane,
 • platí, že čím máte viac výdavkov, tým nižšie dane platíte.

Chcete si odpočítať výdavky

 • Všetky výdavky, ktoré vynaložíte na dosiahnutie príjmov sú daňovým výdavkom,
 • môžete si uplatniť len tie výdavky, ktoré súvisia s podnikaním.

Paušálne výdavky (čo sa dá odrátať)

60 percent – remeselníci

40 percent – ostatní živnostníci, samostatne zárobkových činností a príjmov z prenájmu

25 percent – príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej, lesnej a vodnej činnosti

Lehoty na podanie daňového priznania

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2010 je do 31. marca 2011.

Ak daňovník podá príslušnému daňovému úradu oznámenie, predlžuje sa táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze.

Daňovníkovi v konkurze môže príslušný daňový úrad predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace.

Poznáte svoj formulár?

Viete, aké tlačivo máte vyplniť?

TLAČIVO FO A

 • Zamestnanec, ktorý nepožiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane. Kto pracoval na dohodu. Kto pracoval v zahraničí. Kto si zrušil životné poistenie alebo dôchodkové sporenie. Úľavy na daniach, ktoré ste dostali, budete musieť vrátiť.

TLAČIVO FO B

 • Každý podnikateľ – fyzická SZČO.
 • Zamestnanec, ktorý tiež podnikal ako SZČO.
 • Každý, kto mal príjem zo sprostredkovateľskej činnosti ako poisťovací agent.
 • Každý, kto z prenájmu nehnuteľnosti alebo inej zárobkovej činnosti za rok 2010 dosiahol príjem vyšší ako 925,95 eura.
 • Každý, kto mal zdaniteľný príjem z predaja nehnuteľností, cenných papierov alebo príjem z nepeňažných výhier.
 • Každý, kto chce podaním daňového priznania späť zrazené úroky z vkladov v banke.

TLAČIVO PO – PRÁVNICKÉ OSOBY

Každá spoločnosť s ručením obmedzeným. Každá akciová spoločnosť. Každá komoditná spoločnosť. Každé družstvo.

Dane podávate

Daňové priznanie podáva daňovník miestne príslušnému daňovému úradu. Miestna príslušnosť sa riadi trvalým pobytom fyzickej osoby, inak miestom, kde sa obvykle zdržuje.

Doručiť ho je možné:
– osobne
– poštou (rozhodujúci je dátum odoslania)
– elektronicky (ak sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo elektronickou značkou, v prípade, že daňový subjekt má uzatvorenú dohodu podľa paragrafu 20 ods. 8 zákona o správe daní a poplatkov).

Úhrada dane: Ako zaplatiť

 • Bezhotovostným prevodom z účtu na príslušný účet daňového úradu (za deň platby sa považuje ten, keď bola suma odpísaná z účtu daňovníka).
 • V hotovosti poštovým poukazom alebo vkladom v banke na príslušný účet daňového úradu (za deň platby sa považuje deň, keď pošta alebo banka hotovosť prijala). Kedy neplatiť
 • Daň sa neplatí, ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32 eura. Dokedy zaplatiť
 • Daň zaplatíte miestnemu príslušnému daňovému úradu do 31. marca 2011.
 • Ak podáte oznámenie, v ktorom uvediete novú lehotu na podanie daňového priznania, v tejto novej lehote daň aj zaplatíte.

Zdroj: DÚ SR

 
Autor: Plus JEDEN DEŇ/ŠTEFAN MESÁROŠ 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Daňové priznanie: Platí pre vás tlačivo A alebo B?
Plus JEDEN DEŇ/ŠTEFAN MESÁROŠ