Všeobecné podmienky používania online služieb

01. januára 1970, 01:00
Tip redakcii

Všeobecné podmienky používania online služieb

Registračné podmienky
(podmienky prístupu na portál www.pluska.sk a používania súvisiacich služieb)

1. Definície

1.1 Služba - Službou sa rozumie prístup na portál www.pluska.sk prevádzkovaný poskytovateľom a využívanie súvisiacich služieb poskytovaných prostredníctvom tohto portálu (ďalej len "služba").

1.2 Registračné podmienky - Podmienky používania služby.

1.3 Poskytovateľ - Poskytovateľom služby je SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o., Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava 5, IČO: 31347291, Obchodný register: Okresný, súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka: 17506

1. 4 Používateľ - Používateľom služby je každá fyzická osoba, ktorá vyplní a odošle riadne vyplnený registračný formulár pod podmienkou, že odoslaný registračný formulár bude poskytovateľom akceptovaný tak, ako je uvedené v bode 2.1 článku 2. Odoslaním registračného formulára poskytovateľovi vyslovuje používateľ bezpodmienečný súhlas s registračnými podmienkami a tieto sa zaväzuje riadne dodržiavať.

2. Registrácia používateľa

2.1 Používateľ je povinný vyplniť a odoslať riadne vyplnený registračný formulár vrátane prístupového hesla, pričom sa zaväzuje uviesť do registračného formulára úplné a pravdivé údaje. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo neakceptovať používateľom odoslaný formulár a nesprístupniť mu službu, resp. túto používateľovi kedykoľvek zrušiť v prípade, že používateľ uviedol do registračného formulára neúplné alebo nepravdivé údaje.

2.2 Prístup k službe je podmienený zadaním správneho prístupového hesla používateľa, zadanie správneho prístupového hesla používateľa je podmienkou každého ďalšieho sprístupnenia služby. Používateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje prístupové heslo, rovnako tak je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoju registráciu. Heslo používateľa je neprenosné, používateľ nie je oprávnený ho sprístupniť tretím osobám, v opačnom prípade v plnom rozsahu znáša škodu, ktorá mu vznikla ich zneužitím. V prípade, že zneužitím hesla vznikla škoda aj poskytovateľovi, prípadne tretej osobe, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu používateľ.

3. Ochrana osobných údajov

 Používateľ svojou registráciou dáva súhlas na spracovanie a uchovávanie jeho osobných údajov vyplnených v registračnom formulári prevádzkovateľa portálu po dobu pokiaľ bude registrovaným používateľom služby. Používateľ môže požiadať o zrušenie jeho užívateľského prístupu a to písomne na adresu prevádzkovateľa, alebo e-mailom na adresu webadmin@7plus.sk. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nesprístupniť osobné údaje používateľa tretím osobám bez jeho predchádzajúceho výslovného súhlasu. Prevádzkovateľ je povinný takéto údaje poskytnúť orgánom štátnej moci pokiaľ mu toto bolo nariadené súdom, zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu.

4. Pravidlá používania služby www.pluska.sk

4.1 Používateľ je oprávnený používať službu výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito registračnými podmienkami, pokynmi poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa.

4.2 Používateľ služby sa zaväzuje používať službu výlučne pre vlastné potreby, v žiadnom prípade nie je oprávnený túto v celku alebo v časti ďalej poskytovať tretím osobám.

4.3 Používateľ služby sa zaväzuje nezasahovať do prevádzky a funkčnosti služby, rovnako tak sa zaväzuje, že sa nepokúsi získať neautorizovaný prístup k nej.

4.4 Používateľ služby sa zaväzuje, že nebude prostredníctvom nej šíriť informácie a súbory, ktorých šírenie je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokynmi poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa. Za obsah svojich dát a údajov, prenášaných v rámci služby, vrátane informácii a súborov, ktorých prenos prostredníctvom tejto služby používateľ sprostredkoval, tento výlučne zodpovedá, uvedené sa vzťahuje aj na škody, ktorá vznikne prenosom takýchto informácií a súborov poskytovateľovi služby resp. iným osobám.

5. Pravidlá správania sa v rámci diskusných fór na portáli www.pluska.sk

Prevádzkovateľ portálu www.pluska.sk umožňuje vyjadrenie názorov k uverejneným témam, ale prirodzene aj k témam, ktoré sa objavia v rámci internetovej diskusie. Výmena názorov však predpokladá dodržiavanie určitých Pravidiel, ktoré budú v prospech všetkých účastníkov. Ak učastník diskusie tieto pravidlá poruší, tak prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo odmietnuť prístup do daného diskusného fóra, prípadne bez nejakého upozornenia vymazať obsah komunikácie jednotlivca alebo zablokovať prístup do diskusie.
Prevádzkovateľovi záleží, aby diskusné fóra v rámci portálu mali patričnú jazykovú, vecnú aj obsahovú úroveň a z toho dôvodu si vyhradzuje právo zasiahnuť do diskusie v prípade porušenia pravidiel.

Tolerantnosť
- K ostatným užívateľom treba pristupovať s rešpektom a potrebnou úctou
- Nevnucovať svoje názory ostatným
- Nezneužívať diskusie na vyhrážky a obťažovanie
- Úplne neprípustné sú postoje obhajujúce alebo podnecujúce násilie, rasizmus, fanatizmus alebo nenávisť ku konkrétnym jednotlivcom alebo skupinám
- Za nesplnenie pravidla tolerantnosti sa bude považovať opakovanie toho istého príspevku
- Porušením pravidiel je propagácia komerčných výrobkov alebo súkromných firiem

Zákonnosť
- Za porušenie príslušnej legislatívy sa považuje šírenie materiálov, ktoré zasahujú do cti jednotlivcov a právnických osôb
- Úplne vylúčené je používanie príspevkov, ale aj aj čiastkových prvkov s pornografickým charakterom
- Nesmú sa používať odkazy na portály, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky

Zodpovednosť
- Informácie zverejnené v diskusii môžu pochádzať od autorov rôzneho veku a s rôznymi skúsenosťami. Zvažujte všetky okolnosti, kým sa rozhodnete na základe nich konať
- Diskutujúci na tejto stránke svojím prihlásením sa vyjadrujú súhlas s pravidlami s tým, že ich nedodržanie bude mať za následok zastavenie, odmietnutie alebo vymazanie diskusie

6. Práva poskytovateľa

6.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť registračné podmienky.

6.2 Poskytovateľ si vyhradzuje pravo kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť službu, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia používateľovi.

6.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup používateľa k službe.

6.4 Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom služby patria poskytovateľovi, prípadne tretím stranám s ktorými má poskytovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné dohody.

6.5 Poskytovateľ má právo rozposielať používateľom správy formou elektornickej pošty na propagečné účely svojích produktov a služieb, alebo produktov a služieb tretích strán. Používateĺ potvrdením registračného formulára súhlasí s doručovaním správ s takýmto obsahom.

6.6 Poskytovateľ má právo kedykoľvek upraviť alebo doplniť obsah týchto Všeobecných podmienok používania online služieb

7 Obmedzenie zodpovednosti za škodu

7.1 Poskytovateľ ani používateľ nezodpovedá za akúkoľvek nepriamu alebo následnú škodu, vrátane ušlého zisku.

7.2 Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za:

  • škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými používateľom, vrátane škody spôsobenej informáciami alebo súbormi, ktorých šírenie používateľ sprostredkoval prostredníctvom služby,
  • škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými tretími osobami, ako aj škodu spôsobenú nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií, získaných používateľom prostredníctvom služby,
  • škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového hesla,
  • škodu spôsobenú zmenou registračných podmienok, pozastavením alebo zmenou služby, stratou údajov, ako aj zrušením prístupu používateľovi zo strany poskytovateľa.
  •  

8 Záverečné ustanovenia

8. 1 Práva a povinnosti poskytovateľa a používateľa týmito registračnými podmienkami výslovne neupravené sa spravujú platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky

8. 2 Tieto registračné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 31.5. 2008 a platia do ich najbližšej zmeny, ktorú je poskytovateľ oprávnený vykonať v súlade s bodom 6.1 článku 6.

V Bratislave, 31.5.2008

  
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Všeobecné podmienky používania online služieb