Výdavky za nehnuteľnosť: Desia vás daňové formuláre?

Desia vás daňové formuláre? Je to možno preto, že neviete, čo všetko môžete do výdavkov za nehnuteľnosti zarátať.

1fotka
Ilustračná fotografia. Autor: Archív

Byť vlastníkom nehnuteľnosti prináša nielen radosť, ale aj povinnosti. Prinášame vám zopár dobrých rád, ako postupovať v niekoľkých konkrétnych prípadoch. Opýtali sme sa na to za vás odborníka.

Prenajímanie priestorov

Živnostníci, ktorí prenajímajú byt či dom, mohli doteraz pri daňovom priznaní uplatňovať paušálne výdavky. Novelou zákona o dani z príjmu bola táto možnosť od 1. januára 2013 zrušená a pri prenájme bytu je teraz potrebné viesť evidenciu príjmov a výdavkov. Aký postup zvoliť a aké výdavky si uplatniť?

Vo všeobecnosti platí, že daňovým výdavkom môže byť len to, čo je preukázateľne vynaložené daňovníkom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a je zaúčtované v účtovníctve alebo zaevidované v evidencii daňovníka.

V prípade príjmov z prenájmu to môže byť akýkoľvek výdavok prevádzkového charakteru nevyhnutný na zabezpečenie prevádzkyschopnosti bytu, čiže platby za elektrickú energiu, plyn, vodu alebo upratovanie.

Ďalej môžete od daní odrátať výdavky na vykonané opravy bytu a náklady na jeho technické zhodnotenie spôsobom ustanoveným zákonom, teda odpismi.

Vo forme odpisov možno uplatniť aj zaplatenú daň z nehnuteľností, prípadne samotnú hodnotu nehnuteľnosti vo forme odpisov v prípade, že ste si ju ako fyzická osoba zaradila do obchodného majetku.

Pri týchto položkách je však rozhodujúce, aby daňovník vedel preukázať nevyhnutnosť vynaloženého výdavku a jeho vzťah k dosahovaným zdaniteľným príjmom z prenájmu.

Kancelária doma

Vlastník nehnuteľnosti, v ktorej býva, môže zároveň jej časť využívať na  podnikanie ako kancelárske priestory, teda na podnikanie bez zriadenia prevádzky. Aké daňové výdavky si môže uplatniť na takýto „home office“? Aj v tomto prípade platí rovnaký princíp ako v predošlej situácii.

Rozsah uplatnenia výdavkov by mal byť riešený rovnakým pomerom, ako je pomer časti nehnuteľnosti využívanej na podnikanie k časti využívanej na súkromné účely.

Samozrejme, niektoré výdavky si môžete uplatniť v plnej výške, pokiaľ sú vynaložené výlučne v súvislosti s podnikaním.

Aj v tomto prípade by mal byť vlastník pripravený pri daňovej kontrole preukázať nevyhnutnosť vynaložených výdavkov a ich vzťah k dosahovaným zdaniteľným príjmom.

Oslobodenie od dane z predaja

Stáva sa, že nehnuteľnosť predáte. Ak nehnuteľnosť vlastníte viac ako päť rokov, ste oslobodení od dane z príjmu za jej predaj. Pre účely oslobodenia by ste v prípade daňovej kotroly mali vedieť preukázať nadobudnutie bytu a to zápisom vlastníckeho práva v Katastri nehnuteľnosti.

Uvedená podmienka platí pokiaľ nehnuteľnosť neslúžila, ani neslúži na podnikanie. Znamená to, že byt nebol zahrnutý v obchodnom majetku, byt sa neúčtoval v účtovníctve ani nebol evidovaný ako majetok slúžiaci na podnikanie. Ak bola nehnuteľnosť evidovaná v obchodnom majetku, príjem z predaja nehnuteľnosti je od dane oslobodený po uplynutí piatich rokov odo dňa vyradenia z obchodného majetku.

Spoločné priestory bytového domu

Spoločenstvá vlastníkov bytov v bytovom dome zvyknú dávať do prenájmu časť spoločných priestorov na podnikanie. S nájomcom by sa mala uzavrieť štandardná zmluvu o prenájme. Môže ich však prekvapiť, že za elektrinu v spoločných priestoroch potom musí dom platiť v sadzbe vyššej ako je sadzba pre domácnosti. Prečo to tak je a kedy sa dá tomu vyhnúť?

Od prvého januára 2011 vstúpil do platnosti Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2010 v znení neskorších predpisov o cene elektrickej energie v spoločných priestoroch, .

V jeho zmysle musia obyvatelia bytových domov elektrárňam preukazovať, že v ich dome nikto nepodniká, inak majú vyššiu tarifu za spoločné priestory.

Ak teda máte ako miesto podnikania či adresu prevádzkarne podľa údajov v Živnostenskom registri uvedenú adresu svojho bytu, alebo ak je adresa vášho bytu uvedená v Obchodnom registri ako sídlo obchodnej spoločnosti, prevádzkovateľ distribučnej sústavy bude fakturovať spotrebu elektriny za spoločné časti bytového domu so zvýšenou tarifou.

V prípade domu s viacerými vchodmi stačí, aby bola firma v jednom vchode a celý dom platí zvýšenú tarifu.

Ak sa tomu spoločenstvo chce vyhnúť, správca bytového domu musí písomne požiadať dodávateľa elektriny o zmenu za výhodnejšiu sadzbu. K žiadosti treba predložiť viac dokladov, napríklad aj čestné vyhlásenie správcu bytového domu o tom, že nebytové priestory, spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu užívajú výlučne domácnosti a nie sú, prenechané na podnikateľské účely iným osobám, a to ani čiastočne a čestné vyhlásenie každého vlastníka bytu o tom, že byt slúži výlučne na bývanie a spotreba elektriny v tomto byte je výlučne pre vlastnú spotrebu jeho vlastníka.

Až potom, čo správca bytového domu predloží žiadosť a všetky doklady v zmysle podmienok stanovených na internetových stránkach prevádzkovateľov distribučných sústav, prevádzkovateľ distribučnej sústavy priradí odberným miestam spoločných častí bytového domu sadzby elektriny ako pre domácnosti.

 
Autor: Ingrid Kántorov á, odborná spolupráca: Ing. Peter Zimerman, Finecon Technologies (online účtovný softvér PRO-FIT)
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Výdavky za nehnuteľnosť: Desia vás daňové formuláre?
Ingrid Kántorov á
odborná spolupráca: Ing. Peter Zimerman
Finecon Technologies (online účtovný softvér PRO-FIT)