10. júla 2013

Pravidlá hry

Hľadajte súťažný symbol a hrajte o skvelé cenyAutor: Archív

Všeobecné ustanovenia

Organizátorom súťaže je SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o. so  sídlom Bratislava, Panónska cesta 9, PSČ 852 32, IČ0: 31 347 291, zapísaná v  Obchodnom registri Bratislava I, oddiel Sro, vložka 17506/B (ďalej len „organizátor“).

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v  sporných prípadoch rozhodnúť s  konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.

Vstupom do  súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.

Pravidlá súťaže

1. Navštívte stránky záhradkárskeho portálu https://www.pluska.sk/izahradkar/

2. Nájdite na stránkach portálu ukrytý symbol

3. Kliknite na tento symbol a  následne vyplňte priložený formulár

Úspešným účastníkom súťaže sa stane každý návštevník portálu ktorý na stránkach nájde ukrytý symbol a  úspešne vyplní jednotlivé údaje z  formulára. Maximálny počet platných odoslaných formulárov od jedného účastníka je päť. Každý ďalší odoslaný formulár od účastníka bude zo súťaže vyradený. Ceny do súťaže sú zasielané výhercom spoločnosťou 7 PLUS. Ceny do súťaže venovala spoločnosť Euronics, SK a.s., ako sponzor súťaže. Výhercom sú zasielané po dohode medzi organizátorom a  výhercom, na adresu výhercu (adresa uvedená súťažiacim vo formulári), alebo po dohode. Ceny a  ich množstvo má v  réžii organizátor súťaže. Všetky ceny dodané do súťaže organizátorom sú spätne nenárokovateľné.

Osobitné ustanovenia Zamestnanci organizátora, ako aj osoby im blízke v  zmysle § 116 Občianskeho zákonníka sú z  účasti na  súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude odovzdaná a  prepadá v  prospech organizátora. V prípade, že takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na  základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel hry, na zrušenie hry, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu pravidiel a podmienok hry organizátor vhodným spôsobom zverejní. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov z hry v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, snažil sa získať výhru podvodným spôsobom, konal v rámci hry v rozpore s dobrými mravmi či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno organizátora alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť.

Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom hry v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa hry, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v  súvislosti s  ich účasťou v  súťaži.

Poskytnutím svojich osobných údajov dáva účastník súhlas v  zmysle § 4, ods. 1, písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o  ochrane osobných údajov organizátorovi súťaže so  spracúvaním účastníkovho mena, priezviska, adresy, e- mailovej adresy a  telefónneho čísla. Účastník súhlas udeľuje najmä na  zaradenie údajov do  databázy organizátora a  na ich využívanie na  marketingové účely organizátora súťaže, na  účely realizácie súťaže, jej analýzy, na  organizovanie ďalších akcií a  informovania o  nich a  informovania o  ponuke výrobkov a  služieb organizátora a  súťaže. Súhlas so  spracúvaním osobných údajov účastníka sa udeľuje organizátorovi súťaže na  účely realizácie súťaže a  jej vyhodnotenia.

Organizátor súťaže majú postavenie prevádzkovateľa v  zmysle príslušných ustanovení zákona o  ochrane osobných údajov. Súhlas so  spracovávaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na  vopred neurčené obdobie a  možno ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu organizátorovi súťaže odvolať. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže má za následok vylúčenie účastníka zo  súťaže. Výherca hlavnej alebo vedľajšej výhry smie svoj súhlas odvolať najskôr po 5 rokoch odo dňa prevzatia výhry. Organizátor súťaže je oprávnený spracúvať osobné údaje, až kým účastník súťaže neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety. Spracúvané osobné údaje je organizátor súťaže oprávnený zverejniť v  hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch.

Autor: www.izahradkar.sk

Užitočné veci do vašej záhrady

 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 Nektarinka

Milan

0 hlasov
 Amarilis

Eva Kollerová

0 hlasov
 Snežienkový "koberec"

Anna Jakubovová

2 hlasy
 Jarné krokusy ...

Anna Jakubovová

5 hlasov
 
 

žena.sk

5 princípov stravovania pre každého

5 princípov stravovania pre každého

Faktory, ktoré môžu zvýšiť riziko potratu: Vedeli ste o nich?

Faktory, ktoré môžu zvýšiť riziko potratu: Vedeli ste o nich?

Pred návštevou lekára sa dobre pripravte!

Pred návštevou lekára sa dobre pripravte!

7 trikov z kuchyne: Ako na puknuté vajíčka či stvrdnutý syr?

7 trikov z kuchyne: Ako na puknuté vajíčka či stvrdnutý syr?

Pravidlá hry
www.izahradkar.sk