Štatút súťaže týždenníka Báječná Žena s názvom „Veľká letná súťaž“

Štatút súťaže týždenníka Báječná Žena s názvom „Veľká letná súťaž“

I. CIEĽ SÚŤAŽE

1. Cieľom súťaže je podpora predaja týždenníka Báječná Žena.

2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na celom území Slovenskej republiky.

3. Na Súťaži sa môžu zúčastniť občania Slovenskej republiky vo veku 18 a viac rokov. S výnimkou osôb uvedených v bode VI.1 tohto štatútu (ďalej len „účastník“).

II. PREVÁDZKOVATEĽ SÚŤAŽE, ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

1. Prevádzkovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť: SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., v zastúpení: Ing. Mirjana Hronová Sikimič, Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava, IČO: 313 472 91, IČ DPH: SK2020315033, ČSOB: 0207866813/7500, Spoločnosť je vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro; vl. Č. 17506/B (ďalej len „organizátor“).

III. ZAČIATOK A UKONČENIE SÚŤAŽE

1. Súťaž sa uskutoční v termíne od 21. 5. 2012 do 2. 7. 2012. Na začiatku súťaže 21. 5. 2012 organizátor v týždenníku Báječná Žena vyhlási jej pravidlá.

2. Základným predpokladom účasti v súťaži je kúpa týždenníka Báječná Žena č. 22, 23, 24, 25, 26 a 27, v ktorý bude uverejnených spolu 6 kupónov. V Báječnej Žene č. 28 čitatelia nájdu žolíka.

Báječná Žena KUPÓNY +ŽOLÍK
 č. 22  K 1
  č. 23  K 1
  č. 24  K 1
  č. 25  K 1
  č. 26  K 1
  č. 27  K 1
  č. 28  žolík

 

3. Výhry v súťaži sú v celkovej hodnote 22 437 € a sú nasledovné:
a) hlavná výhra v hodnote HYUNDAI i 10 1,2 i vo výbave Comfort s klimatizáciou 8 899 €
b) 5 rodinných dovoleniek v hodnote 13 538 €

4. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu podľa platných predpisov. V zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 v znení neskorších predpisov pri poskytnutí peňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže je daň povinný zraziť organizátor súťaže a pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže je daň povinný zaplatiť výherca súťaže.

5. Výhry do 165,97 € sú oslobodené od dane.

IV. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. Podmienkou účasti v hre je nazbierať 6 kupónov z Báječnej Ženy, ktoré budú uverejnené v číslach 22 až 27.

2. Jeden chýbajúci kupón je možné nahradiť jedným žolíkom, ktorý bude uverejnený v Báječnej žene č. 28.

3. Kupóny je potrebné nalepiť na korešpondenčný lístok a spolu s menom, priezviskom, adresou a telefónnym číslom pošlite na adresu redakcie najneskôr do 16. 7. 2012.

4. Mená výhercov súťaže nájdete v Báječnej Žene č. 31.

V. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zamestnanci organizátora, ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora. V prípade, že takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť.

2. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

3. Účasťou v súťaži účastník udeľuje výslovný súhlas s tým, že organizátor súťaže je oprávnený použiť bezplatne jeho meno, podobu a ďalšie zložky osobnostných práv, vyhotovovať jeho podobizne a iné obrazové a zvukové záznamy a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch a v internetovom prostredí, bez nároku na finančnú odmenu.

4. Poskytnutím svojich osobných údajov dáva účastník súhlas v zmysle § 4, ods. 1, písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov organizátorovi a partnerovi súťaže so spracúvaním účastníkovho mena, priezviska, adresy a telefónneho čísla. Účastník súhlas udeľuje najmä na zaradenie údajov do databázy organizátora a partnera súťaže a na ich využívanie na marketingové účely organizátora a partnera súťaže, na účely realizácie súťaže, jej analýzy, na organizovanie ďalších akcií a informovania o nich a informovania o ponuke výrobkov a služieb organizátora a partnera súťaže. Súhlas so spracúvaním osobných údajov účastníka sa udeľuje organizátorovi a partnerovi súťaže na účely realizácie súťaže a jej vyhodnotenia, prípadne na účely realizácie ich ďalšej spolupráce s organizátorom a partnerom súťaže. Organizátor a partner súťaže majú postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovávaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčené obdobie a možno ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu organizátorovi a partnerovi súťaže odvolať. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného ostatným subjektom. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže. Výherca hlavnej alebo vedľajšej dennej výhry smie svoj súhlas odvolať najskôr po 5 rokoch odo dňa prevzatia výhry. Organizátor a partner súťaže sú oprávnení spracúvať osobné údaje, až kým účastník súťaže neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety. Spracúvané osobné údaje je organizátor a partner súťaže oprávnený zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch.

5. Počas preberania výhry a jej využívania, najmä počas absolvovania hlavnej výhry, je výherca povinný plne rešpektovať pokyny organizátora, prípadne nimi poverenej osoby.

6. Účastník stráca nárok na hlavnú výhru, ak nesplní podmienky súťaže, stanovené organizátorom súťaže.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť kedykoľvek v priebehu súťaže. O akýkoľvek sporných otázkach týkajúcich sa súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru bude s konečnou platnosťou rozhodovať organizátor, s čím účastník bezvýhradne súhlasí.

2. Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má organizátor súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia, vylúčiť účastníka zo súťaže.

3. Každý je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu v sídle prevádzkovateľa súťaže a na internetovej stránke www.pluska.sk.