Štatút súťaže týždenníka Šarm s názvom „Šťastný Šarm“

Pluska.sk   Štatút súťaže týždenníka Šarm s názvom „Šťastný Šarm“

Štatút súťaže týždenníka Šarm s názvom „Šťastný Šarm“

I. CIEĽ SÚŤAŽE

1. Cieľom súťaže je podpora predaja týždenníka Šarm.

2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na celom území Slovenskej republiky.

3. Na Súťaži sa môžu zúčastniť občania Slovenskej republiky vo veku 18 a viac rokov. S výnimkou osôb uvedených v bode VI.1 tohto štatútu (ďalej len „účastník“).

II. PREVÁDZKOVATEĽ SÚŤAŽE, ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

1. Prevádzkovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť: SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., v zastúpení: Ing. Mirjana Hronová Sikimič, Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava, IČO: 313 472 91, IČ DPH: SK2020315033, ČSOB: 0207866813/7500, Spoločnosť je vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro; vl. Č. 17506/B (ďalej len „organizátor“).

III. ZAČIATOK A UKONČENIE SÚŤAŽE

1. Súťaž sa uskutoční v termíne od 29. 5. 2012 do 26. 6. 2012. Na začiatku súťaže 29. 5. 2012 organizátor v týždenníku Šarm vyhlási jej pravidlá.

2. Základným predpokladom účasti v súťaži je kúpa týždenníkov Šarm č. 23, 24, 25, 26 a 27, v ktorých bude uverejnených spolu 5 kupónov. Zároveň v nich čitatelia nájdu hracie kartičky, z ktorých sa dozvedia, či okamžite vyhrali jednu z 500 cien.

3. Výhry v súťaži sú nasledovné: a) hlavná výhra v hodnote 5000 € od CARTE D´OR b) druhá cena v hodnote 2500 € od FERNET STOCK CITRUS c) okamžitá výhra jednej z 500 cien

Zoznam cien – okamžité výhry:

1x notebook HP Pavilion dv6-3260ec Rossignol LB800EA od spoločnosti Shark Computers v hodnote 699 €.

2x LCD LED televízor PHILIPS 22" od spoločnosti Shark Computers v hodnote 169 €.

3x HD kameru Toshiba Camileo SX900 od spoločnosti Shark Computers v hodnote 169 €.

3x digitálny fotoaparát Samsung EC-ST66 16MPx,

5x optx od spoločnosti Shark Computers v hodnote 100 €.

10x MP4 prehrávač CREATIVE ZEN STYLE M300 8GB bluetooth od spoločnosti Shark Computers v hodnote 60 €.

30x pamäťový USB kľuč ADATA 16GB kľúč od spoločnosti Shark Computers v hodnote 22 €.

2x relaxačné ratanové ležadlo od spoločnosti Nestle v hodnote 672 €.

20x 3-dňový relaxačný pobyt pre 2 osoby so vstupom do wellness centra v kúpeľoch Rajecké Teplice v hodnote 258 €.

5x víkendový wellness pobyt pre 2 osoby v Kúpeľoch Brusno v hodnote 324 €.

12x 3-dňový pobyt pre 2 osoby so vstupom do wellness centra v hoteli Tenis vo Zvolene v hodnote 276 €.

50x balíček syrov a syrových produktov od spoločnosti Liptov v hodnote 60 €.

30x balíček čokoládových tyčiniek ORION v hodnote 60 €.

30x výživový doplnok Royall Jelly od spoločnosti Wallmark v hodnote 19,90 €.

150x výživový doplnok na prípravu pred slnením Photoderm Oral od spoločnosti BIODERMA v hodnote 15,79 €.

50x krém na ruky Atoderm od spoločnosti BIODERMA v hodnote 5,30 €.

50x balzam na pery Atoderm od spoločnosti BIODERMA v hodnote 4,60 €.

50x pleťovú vodu Sensibio H2O od spoločnosti BIODERMA v hodnote 14,49 €.

2x ročné predplatné týždenníka Šarm od SPOLOČNOSTI 7 PLUS v hodnote 41,80 €

4. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu podľa platných predpisov. V zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 v znení neskorších predpisov pri poskytnutí peňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže je daň povinný zraziť organizátor súťaže a pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže je daň povinný zaplatiť výherca súťaže.

5. Výhry do 165,97 € sú oslobodené od dane.

IV. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. Podmienkou účasti v hre je nazbierať 5 kupónov z týždenníkov Šarm, ktoré budú uverejnené v číslach 23 až 27.

2. V týždenníku Šarm c. 23 až 27 čitatelia nájdu aj hracie kartičky, z ktorých sa po otočení dozvedia, či získali jednu z 500 okamžitých výhier. Ak vyhrali, vyplnenú kartičku podpíšu a do desiatich dní pošlú na adresu redakcie týždenníka Šarm. V prípade, že nevyhrali, s novou kartičkou majú ďalšiu šancu. Všetci sa zároveň môžu zapojiť do hry o hlavné ceny. Jeden výherca získa 5000 € a druhý 2500 €. Stačí, ak nazbierajú 5 kupónov zo Šarmu č. 23 až 27.

3. Kupóny je potrebné nalepiť na korešpondenčný lístok a spolu s menom, priezviskom, adresou a telefónnym číslom pošlite na adresu redakcie najneskôr do 9. 7. 2012.

4. Jeden chýbajúci kupón je možné nahradiť ktoroukoľvek hracou kartičkou alebo stačí poslať 5 nevýherných kartičiek.

5. Žrebovanie prebehne pod dohľadom notára. Mená výhercov súťaže budú uverejnené v Šarme č. 30.

V. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zamestnanci organizátora, ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora. V prípade, že takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť.

2. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

3. Účasťou v súťaži účastník udeľuje výslovný súhlas s tým, že organizátor súťaže je oprávnený použiť bezplatne jeho meno, podobu a ďalšie zložky osobnostných práv, vyhotovovať jeho podobizne a iné obrazové a zvukové záznamy a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch a v internetovom prostredí, bez nároku na finančnú odmenu.

4. Poskytnutím svojich osobných údajov dáva účastník súhlas v zmysle § 4, ods. 1, písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov organizátorovi a partnerovi súťaže so spracúvaním účastníkovho mena, priezviska, adresy a telefónneho čísla. Účastník súhlas udeľuje najmä na zaradenie údajov do databázy organizátora a partnera súťaže a na ich využívanie na marketingové účely organizátora a partnera súťaže, na účely realizácie súťaže, jej analýzy, na organizovanie ďalších akcií a informovania o nich a informovania o ponuke výrobkov a služieb organizátora a partnera súťaže. Súhlas so spracúvaním osobných údajov účastníka sa udeľuje organizátorovi a partnerovi súťaže na účely realizácie súťaže a jej vyhodnotenia, prípadne na účely realizácie ich ďalšej spolupráce s organizátorom a partnerom súťaže. Organizátor a partner súťaže majú postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovávaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčené obdobie a možno ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu organizátorovi a partnerovi súťaže odvolať. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného ostatným subjektom. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže. Výherca hlavnej alebo vedľajšej dennej výhry smie svoj súhlas odvolať najskôr po 5 rokoch odo dňa prevzatia výhry. Organizátor a partner súťaže sú oprávnení spracúvať osobné údaje, až kým účastník súťaže neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety. Spracúvané osobné údaje je organizátor a partner súťaže oprávnený zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch.

5. Počas preberania výhry a jej využívania, najmä počas absolvovania hlavnej výhry, je výherca povinný plne rešpektovať pokyny organizátora, prípadne nimi poverenej osoby.

6. Účastník stráca nárok na hlavnú výhru, ak nesplní podmienky súťaže, stanovené organizátorom súťaže.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť kedykoľvek v priebehu súťaže. O akýkoľvek sporných otázkach týkajúcich sa súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru bude s konečnou platnosťou rozhodovať organizátor, s čím účastník bezvýhradne súhlasí.

2. Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má organizátor súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia, vylúčiť účastníka zo súťaže.

3. Každý je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu v sídle prevádzkovateľa súťaže a na internetovej stránke www.pluska.sk.

 
Aplikácie 7 plus