Od zajtra: Zviera nie je vec

V septembri vstupuje do platnosti novela zákona, ktorá má zabrániť nevhodnému zaobchádzaniu so zvieratami. Sú obavy poľovníkov opodstatnené?

31. augusta 2018 |

Novelu zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v máji schválili 95 hlasmi poslanci národnej rady a v júni podpísal prezident Andrej Kiska. Nadobúda účinnosť 1. septembra a týka sa všetkých spoločenských, hospodárskych a iných druhov zvierat. Zefektívni starostlivosť o zvieratá, ich evidenciu, ochranu a zároveň sa stane účinným nástrojom proti nelegálnemu množeniu. Posilní totiž právomoci veterinárnych inšpektorov.

POVINNOSTI MAJITEĽOV

Účinným nástrojom proti množiteľom psov bude povinná registrácia psov a jasná identifikácia ich majiteľov. Tí musia dať šteňa začipovať najneskôr do 12 týždňov od narodenia. Pri predaji alebo darovaní psa inej osobe musí byť začipovaný ešte pred zmenou vlastníka, bez ohľadu na vek. Uvedený postup zabezpečí kompletnú evidenciu psov v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Množiteľov teda bude možné identifikovať a následne postihovať. „Povinným čipovaním psov chceme do niekoľkých rokov dosiahnuť stav, keď nebudeme mať preplnené útulky a stratené psy sa budú rýchlo vracať majiteľom,“ vysvetlila podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

TERMÍNY OZNAČENIA

Psy narodené do 31. augusta 2018 budú musieť byť začipované najneskôr do 31. októbra 2019. Zákon určuje maximálnu výšku poplatku za čipovanie 10 eur. Pri osobách v hmotnej núdzi, ktoré vlastnia alebo budú vlastniť psy narodené do 31. októbra 2019, uhradí túto sumu štát. O čipovanie treba požiadať veterinárneho lekára, ktorý psa do 24 hodín zaeviduje do spomenutého centrálneho registra. Chovatelia šteniat budú musieť pri ich registrácii uviesť aj číslo čipu matky. Pri plánovanom rozmnožovaní musí dať majiteľ suku zaregistrovať ešte pred pripustením. V prípade neplánovanej kotnosti ju treba začipovať bezodkladne. Majiteľovi, ktorý si nesplní túto povinnosť do konca októbra 2019, hrozí pokuta vo výške 50 eur. Pri zmene majiteľa musí pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu a údaje o novom vlastníkovi do 21 dní veterinárnemu lekárovi. Takto bude postupovať aj pri uhynutí psa.

OBAVY POĽOVNÍKOV

Chovatelia, na rozdiel od množiteľov, musia spĺňať viaceré kritériá. Väčšinou sú členmi chovateľských klubov a riadia sa aj ich pravidlami a stanovami. Niektorí príslušníci Hubertovho cechu v minulosti vyslovili obavy z nového zákona. Sú opodstatnené? „Pre poľovníkov, ktorí svoje právo vykonávajú zodpovedne a čestne, sa nič nemení,“ ubezpečuje Ing. Daniel Hrežík z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorý sa podieľal na príprave novely. A ako treba postupovať pri podozrení alebo zistení týrania? „Ak sa majiteľ alebo držiteľ nestará o zviera tak, ako by mal, možno sa obrátiť na inšpektorov príslušnej regionálnej potravinovej a veterinárnej správy. Pri podozrení z týrania alebo závažnejšieho prečinu voči zvieraťu sa možno obrátiť aj na orgány činné v trestnom konaní,“ upresnil odborník.

SOKOLIARI A KYNOLÓGOVIA

V § 22 Ochrana zvierat sa v bode 2 pod písmenom l) uvádza: „Zakazuje sa týranie zvieraťa, ktorým je každé konanie okrem odôvodneného zdravotného a schváleného postupového dôvodu, ktorým sa štve zviera proti zvieraťu, cvičí alebo skúša zviera na inom živom zvierati okrem sokoliarskeho výcviku sokoliarskeho dravca na lov zveri a prípravy zvieraťa na jeho vypustenie do voľnej prírody a používa živé zviera ako návnadu okrem schválených pokusných dôvodov; za štvanie, cvičenie a skúšanie zvieraťa na inom živom zvierati sa nepovažuje použitie poľovného psa alebo poľovne upotrebiteľného psa podľa osobitného predpisu106) a použitie psa na pastierske účely. Poznámka pod čiarou k odkazu 106 znie: 106) Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

VIAC SA DOČÍTATE V POĽOVNÍCTVE A RYBÁRSTVE č. 9/2018 

31. augusta 2018 Autor: Mária Inštitorisová

Galéria k článku

VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


Už máte nové číslo? objednať predplatné
 
 
Od zajtra: Zviera nie je vec
Mária Inštitorisová