Vlkov lovíme menej

Ministerstvo umožnilo v sezóne 2013/2014 lov 80 vlkov...

20. novembra 2013 |

Ministerstvo umožnilo v sezóne 2013/2014 lov 80 vlkov.

Pred sto rokmi u nás vlky takmer vyhynuli, lovili sa priemerne už len štyri ročne. Roku 1975 bol stanovený čas ochrany vlka, no a koncom storočia sme ich v niektorých rokoch lovili aj 150. Užívatelia revírov vykazovali zrejme vyššie jarné kmeňové stavy oproti skutočnosti. Napríklad roku 2004 až 1 158 vlkov. Povolený bol lov 116 jedincov, skutočne ulovených 86 a dva uhynuli.

Klesajúce limity

V sezóne 2009/2010 bola kvóta lovu vlkov 140 jedincov, v sezóne 2010/2011 zasa 150, ale ulovilo sa 159 a v tretej dekáde januára musel byť lov zastavený. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR určilo pre Slovensko na sezónu 2011/2012 ročnú kvótu lovu 120 vlkov. Vtedy ešte v čase od 1. októbra do 31. januára, respektíve, kým sa naplní kvóta. Už začiatkom decembra muselo ministerstvo lov vlkov z dôvodu naplnenia kvóty zastaviť, a aj tak bola prekročená o 15 kusov. Buď to znamená, že vlkov máme viac, než sú ochotní pripustiť odborníci, alebo dochádza k skresľovaniu štatistiky a úlovky z predchádzajúcej sezóny sa vykazujú v nasledujúcej. Pre sezónu 2012/2013 a tú tohtoročnú novela vykonávacej vyhlášky k zákonu o poľovníctve čas lovu vlka vymedzila len od 1. novembra najneskoršie do 15. januára, alebo kým príslušný krajský lesný úrad zastaví lov vo svojej územnej pôsobnosti. Aspoň sa zosúladil rozpor medzi vykonávacími vyhláškami k zákonu o poľovníctve a k zákonu o ochrane prírody a krajiny. Kvóta pre minulú sezónu bola určená na 130 jedincov, ale ulovilo sa ich 150.

Rozhodnutie

Pre orgány štátnej správy poľovníctva nie je jednoduché ustriehnuť presne naplnenie kvóty a zastavenie lovu. Aj distribúcia zákazu lovu k poľovným hospodárom a poľovníkom chvíľu trvá. Tohtoročná kvóta lovu je rozpracovaná detailnejšie podľa okresov, no je stanovená len na 80 vlkov, čo predstavuje 53 až 67 percent z predchádzajúcich rokov. Na jej určenie určite vplývalo prekročenie kvót z minulých sezón, tlaky ministerstva životného prostredia a štátnej ochrany prírody. Podľa informácií od poľovných hospodárov, lesníkov a poľovníkov zo stredného a východného Slovenska však vlkov výrazne neubudlo a prekročenia povoleného lovu ich populácii neublížili. Vlk postupne rozširuje svoje teritórium zo Slovenska a Poľska aj do Nemecka, Rakúska, Česka, Maďarska a na základe povolenia príslušných orgánov ho lovia v prípade vyšších škôd aj vo Švajčiarsku.

Ing. Marián Šebo

20. novembra 2013 Autor: Ing. Marián Šebo
VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


 
Vlkov lovíme menej
Ing. Marián Šebo