Na Riadku podľa vojenského poriadku

Počas tuhej zimy v polovici minulého storočia zišla muflonia zver z Malých Karpát...

31. októbra 2012 |

Počas tuhej zimy v polovici minulého storočia zišla muflonia zver z Malých Karpát do piesčitého prostredia rovinatých borovicových lesov Záhoria. Časť populácie na území, ktoré slúži armáde, zotrvala. Darí sa tu i danielej zveri.

Štátny podnik Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky sídli v Pliešovciach, má odštepné závody v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou a priamo riadi Správu lesov Vidov Vrch. Okrem obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy sa venuje aj poľovníckemu manažmentu v revíroch s výmerou viac ako osemdesiatštyritisíc hektárov, ktoré sú bohaté najmä na raticovú zver. Na Záhorí majú vojenské lesy pod palcom približne dvadsaťosemtisíc hektárov poľovnej plochy, kde starostlivosť upriamujú na danieliu a mufloniu zver. Trofejová kvalita tejto zveri je veľmi dobrá a s každou sezónou sa zlepšuje. Výsledkom hospodárenia je zdravá zver a množstvo spokojných poľovníckych klientov. Kedysi tu prevládali poľovnícki hostia zo zahraničia, dnes sú Vojenské lesy schopné uspokojiť aj rozrastajúcu sa domácu klientelu.

Pýcha vo zverníkoch

Potvrdzuje nám to aj Ing. Juraj Laco, vedúci oddelenia lesnej výroby, ktorý riadi aj činnosti spojené s poľovníctvom na odštepnom závode Vojenských lesov v Malackách. „Máme voľné revíry Záhorie s výmerou 25 598 hektárov a Turecký vrch s výmerou 2 009 hektárov. Tu poľovne obhospodarujeme všetky druhy raticovej zveri,“ hovorí. Pozornosť však upriamujú hlavne na chov danielej a muflonej zveri, nielen vo voľných revíroch, ale najmä v troch uznaných zverníkoch vybudovaných v minulosti. Zverník Kopča s výmerou necelých dvesto hektárov má normované kmeňové stavy 65 jedincov danielej a 35 jedincov muflonej zveri, bývalý jelení zverník Pod Hanušovou 22 jedincov muflonej zveri a nakoniec zverník Hlboká Mláka patriaci pod lesnú správu Riadok, s výmerou okolo tristo hektárov, kde chovajú danieliu zver s určeným normovaným kmeňovým stavom 200 jedincov, mufloniu zver 300 jedincov a pokusne aj jeleňa Dybowského. Kmeňové stavy tohto druhu sú však hlboko pod hranicou normovaných, preto sa ešte neloví.

Dobré podmienky

Skúsený lesný inžinier a profesionálny poľovník predpokladá, že muflonia zver, ktorá v minulom storočí imigrovala do Búrov, zostala najmä preto, že našla pokoj a vyhovujúce podmienky na život. Donedávna bol totiž pohyb osôb vo výcvikových priestoroch armády veľmi obmedzený a zver nebola príliš vyrušovaná. Okrem toho vždy našla dostatok potravy, pretože mimo vegetačného obdobia v revíroch vojenských lesov už roky funguje pravidelný systém prikrmovania. Muflón sa tu podľa J. Laca síce udržal, avšak populácia bola dlho ohraničená na dvoch obvodoch lesnej správy Riadok. Muflóny sa medzi sebou krížili a zver trofejovo slabla. Boli to vrastavé barany s lúpajúcimi sa tuľajkami. Takýto stav pretrvával až do 80-tych rokov. Začiatkom deväťdesiatych rokov do vybudovaných a uznaných zverníkov nakúpili na občerstvenie krvi muflóny z Palárikova a z Bielej Skaly a niečo z českých Židlochovíc. Bol to rôznorodý materiál. Okamžite nastavili prísne kritériá chovu. Podľa Juraja Lacu baran v prvom roku musel mať 27- až 30-centimetrové tuľajky, inak bol vyradený. Dobudovali aj aklimatizačnú zvernicu, kde vypúšťali najlepší materiál a ostatnú zver buď odlovili, alebo pustili do voľného revíru.Chovatelia absolvovali niekoľko exkurzií do Čiech, kde majú s chovom muflónov veľké skúsenosti. Aj kritériá chovu v počiatkoch prebrali z Česka. Spolupracovali napríklad s MVDr. Pavlom Forejtekom, CSc., znalcom muflonej zveri z Brna.

Rastúce škody

Muflóny sa po čase rozšírili z dvoch spomenutých lesných obvodov do celého vojenského priestoru. Žijú teda nielen vo zverníkoch, ale aj vo voľnej prírode. Muflónovi síce vyhovujú skôr skalnaté pôdy, ale piesok na Záhorí je veľmi kremičitý a barany si na ňom dobre obrusujú ratice. No vojaci v poslednom období evidujú veľké škody spôsobené premnoženou mufloňou zverou na borovicových kultúrach. Súvisí to so špecifickou obnovou lesa na Záhorí, kde sa vysádzajú jednoročné sadenice borovice do vopred pripravenej pôdy na plochu asi 350 hektárov ročne. Takúto výmeru nie je možné chrániť oplôtkami a ani repelenty a odrádzadlá nie sú stopercentne účinné. Problém je v tom, že muflóny vytiahnu malý stromček aj s koreňom alebo ho odhryznú tesne nad krčkom. Borovica je síce plastická drevina a napríklad s jelením obhryzom si poradí tak, že nahodí bočný výhonok, ale po nájazde muflónov nemá šancu ďalej rásť. Preto tunajší lesníci upustili od väčšieho zazverovania voľného revíru a upriamili sa na selekciu. Zamerali sa aj na radikálne znižovanie samičej populácie, aby zabezpečili lepší pomer pohlaví.

Slabšia sezóna

„Zverinu dokážeme vždy dostatočne rýchlo umiestniť na trhu,“ hovorí J. Laco: „Aj my však pociťujeme následky krízy.“ Vlani bol záujem o odlov baranov výborný, splnili stanovené ciele a uspokojili všetkých klientov. Svedčí o tom aj ulovených 16 zlatých baranov. No tento rok je slabší, čo vidieť na jelenej ruji a ani o spoločné poľovačky na diviačiu zver nie je taký záujem ako v minulosti. „Našťastie sa ešte vždy nájde dosť poľovníkov, ktorí si potrebujú uloviť zver v skrátenom čase, a to im umožníme v našich zverníkoch,“ dodáva. Vo zverníkoch klientom ponúknu zver takej trofejovej kvality, o akú majú záujem. Samozrejme, kvalitné barany sú aj vo voľných revíroch, ale tu nezaručujú lovcovi stopercentný úspech a najmä poľovačka je rozvrhnutá na niekoľko dní.

Vojenská disciplína

Morálka personálu, ktorý sa stará o chov zveri, je vysoká. Stanovené pravidlá sa dodržujú, poľovní hostia chodia so sprievodcami a rešpektujú ich pokyny. „U nás si nikto nedovolí uloviť chovného jedinca. Hostia k nám radi chodia, pretože okrem profesionálneho zabezpečenia poľovačky vieme ponúknuť aj doplnkové služby a kvalitné ubytovanie. Máme stabilnú klientelu, ktorá sa vracia.“ Darí sa im zvyšovať aj trofejovú kvalitu danielov. Do voľnej prírody toho veľa nevypúšťali a zver chovajú hlavne vo zverniciach. Vo voľných revíroch sa podľa J. Laca danielia zver správa napodiv veľmi agresívne a vytláča jeleniu zver. Vidno, že populácia je dynamická a rýchlo sa rozširuje. Kedysi žili daniele na piesočných dunách v obmedzenom počte, dnes ich je niekoľkonásobne viac. Danielia zver sa vyskytuje hojne aj v poľovnom revíri Záhorie a na Tureckom vrchu. Snažia sa vykonávať jej selektívny odstrel, vyraďujú nevhodné a prestarnuté jedince. Zveri zabezpečujú veterinárnu starostlivosť a dostatok krmiva v čase núdze. „To je to, čo potrebuje, a potom ešte čas, aby sa dožila veku kulminácie trofeje,“ konštatuje náš sprievodca. Výhoda zverníka oproti voľnej prírode je však v tom, že zver možno regulovať a selektovať podľa vlastných predstáv a potrieb a aj tu lesníci z Vojenských lesov vedia ponúknuť silný poľovnícky zážitok. Vo zverníku sa poľovnícky personál snaží nájsť väčšinu zhodených parohov, evidujú ich a poznatky sú podkladom na ďalšie plánovanie. Keď hosť u nich uloví kapitálneho daniela, dostane k trofeji ako bonus na pamiatku jeho posledné zhody.

Odstrel aj odchyt

Okrem odstrelu vykonáva personál aj odchyt a zver úspešne predáva ďalším poľovníckym subjektom. Muflonia zver sa ľahko lapá, je dôverčivá a prichádza do odchytových zariadení. Naproti tomu daniel je problematický. V odchytovom zariadení sa správa nepokojne až panicky a veľakrát dochádza k sebade­štrukcii a poraneniu jedinca. Genofond zveri je na Záhorí dobrý, len treba mať trpezlivosť a vedieť s ním pracovať. Tieto slová potvrdzuje aj Ing. Štefan Čuvala, vedúci lesnej správy Riadok. Daniele budú podľa jeho názoru ešte kvalitnejšie ako muflóny. V apríli našiel zhody daniela s hodnotou 212 bodov a veľa danielov sa už ukazuje s parožím s hodnotou okolo 190 bodov. Vlani sprevádzal dvadsaťštyri hostí na trofejovú zver a všetky lovy sa skončili úspechom. Deväť prinieslo medailovú trofej, z toho až šesť zlatú. Tohto roku sprevádzal už osem hostí a opäť boli všetky poľovačky s úlovkom.

Záhorie

Voľný poľovný revír Záhorie v obvode lesnej správy Riadok s výmerou 8 656 hektárov tvoria prevažne lesné porasty s viac ako deväťdesiatpercentným zastúpením borovice. Obhospodarovanie asi tristo hektárov poľnohospodárskej pôdy v revíri je zamerané na pokrytie potrieb zveri. Trvalé trávne porasty zabezpečujú dostatok pastvy pre zver vo vegetačnom období a tiež seno a senáž na zimné prikrmovanie. Zvyšných štyridsať hektárov sú políčka pre zver, kde sa dopestovaná úroda obilnín necháva na koreni. V revíri Záhorie je vybudovaných 35 kŕmidiel na objemové krmivo, 21 automatických kŕmidiel a 25 válovcov na jadrové krmivo. Okrem toho majú 15 krmovísk pre diviačiu zver a 35 solísk. Na pozorovanie a lov slúži 40 krytých kazateľnicových posedov. Danielia zver sa zdržuje v obvode LS Riadok celoročne, do okolitých revírov vychádza podľa vedúceho správy len sporadicky. Často však mení lokality. Jej početnosť v posledných rokoch mierne narastá, čo odzrkadľuje aj zvyšujúci sa odstrel. Trofejová hodnota danielov je slabá, najsilnejšia trofej dosiahla 142,30 bodu CIC. Pozorujú však nádejné chovné jedince II. vekovej triedy, ktoré majú predpoklad v lovnom veku dosiahnuť bronzovú medailu. Aj trofejová hodnota muflonej zveri bola kedysi slabá. No každoročne do voľného revíru Záhorie vypúšťali určité množstvo odchytenej samčej i samičej zveri zo zverníka Hlboká Mláka, čo sa už začalo prejavovať úlovkami bronzových i strieborných jedincov.

Hlboká Mláka

Tento uznaný zverník patrí pod lesnú správu Riadok. Nachádzajú sa tu prevažne lesy, ale i poľnohospodárske pozemky, ktoré obhospodarujú tak, aby čo najviac pokryli potreby zveri vo vegetačnom i zimnom období. Osievajú ich kvalitnými trávnymi zmesami, miešankami a takisto obilninami. Väčšinu plochy ponechali zveri na spásanie a zvyšok pred ňou chránia elektrickými ohradníkmi, aby zabezpečili seno, senáž i obilie na zimné prikrmovanie. Vo zverníku sú dva veľko­kapacitné a sedem menších kŕmidiel na objemové krmivo. Jadrové krmivo zver nájde v šiestich automatických kŕmidlách a v dvanástich válovcoch. Dôležité sú aj tri dobre prístupné napájadlá, 12 solísk a nechýbajú dve odchytové zriadenia. Na pozorovanie a odstrel slúži niekoľko krytých kazateľnicových posedov. Priamo vo zverníku sú dve poľovnícke chaty. Muflonia zver tu v súčasnosti mierne prevyšuje normované kmeňové stavy. V posledných dvoch rokoch boli mierne zimy bez snehu a nepodarilo sa splniť plánovaný odchyt. Zver nachádzala na poliach dostatok potravy aj v zimnom období a do odchytového zariadenia ju nedokázali prilákať ani atraktívnym krmivom. V aktuálnej sezóne pristúpia k nutnej redukcii samičej zveri okrem odchytu i odstrelom. V uplynulých piatich rokoch vo zverníku ulovili 49 zlatých, 22 strieborných a 11 bronzových muflónov. Danielia zver dosahuje približne normované kmeňové stavy. Rovnako ako pri muflónoch i pri nej ešte chýba viac starších jedincov v tretej vekovej triede. Podľa Š. Čuvalu daniele od začatia chovu vo zverníku totiž ešte nestačili dorásť do lovného veku. V záujme čo najvyššej bodovej hodnoty danielov v lovnom veku selektujú odstrelom nekvalitné jedince v nižších vekových triedach. V uplynulých piatich rokoch vo zverníku ulovili osem zlatých, dva strieborné a päť bronzových danielov. Na základe kapitálnych zhodov nájdených v apríli očakávajú v blízkom období ulovenie daniela s hodnotou vyše 210 bodov.

Ing. Tibor Benčič

31. októbra 2012 Autor: Ing. Tibor Benčič
VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


Už máte nové číslo? objednať predplatné
 
Na Riadku podľa vojenského poriadku
Ing. Tibor Benčič