Liečiť, či neliečiť?

Odpovedáme na najčastejšie otázky z praxe, ktoré sa týkajú liečenia raticovej...

30. júna 2018 |

Odpovedáme na najčastejšie otázky z praxe, ktoré sa týkajú liečenia raticovej zveri vo voľných revíroch a zverniciach.

Čo rozumieme pod liečbou zveri v revíroch?
– Plošnú aplikáciu účinných látok zveri s cieľom prevencie alebo tlmenia pôvodcu niektorého ochorenia. Prvú skupinu reprezentujú vakcíny, v našich podmienkach orálna vakcinácia diviakov proti klasickému moru ošípaných a očkovanie voľne žijúcich mäsožravcov, najmä líšok, proti besnote. V poľovníckej praxi sa však pod liečbou raticovej zveri rozumie zvyčajne antiparazitárna terapia.

Odporúčate ju?
– Ak odhliadneme od individuálnej liečby chovateľsky cenných jedincov vo zverniciach a na farmách, vo voľných revíroch hromadné odčervovanie zveri nemožno z ekologického, ale aj ekonomického hľadiska až na výnimky odporúčať.

V niektorých európskych krajinách je plošná liečba voľne žijúcej zveri (dehelmintizácia) zakázaná, prípadne ju možno vykonávať len s obmedzeniami. V našich prírodných podmienkach, aj z pohľadu platnej legislatívy, nemožno paušálne odčervovanie raticovej zveri zatracovať, považujeme ho stále za jeden zo spôsobov, ktorým môžeme v odôvodnených prípadoch a najmä v komplexe s inými preventívnymi opatreniami zasahovať pri ochrane zdravia zveri.

Liečba ktorých chorôb je opodstatnená?
– Liečba chorôb potenciálne ohrozujúcich zdravie človeka a hospodárskych zvierat, ale aj niektorých parazitóz, ktoré môžu byť lokálne významné. Spomenúť možno dehelmintizáciu jeleňovitých v „ohniskách“ pečeňového červa – cicavice obrovskej (Fascioloides magna), ktorá bola v 19. storočí zavlečená do Európy zo severnej Ameriky. Platí to však aj v oblastiach s početným výskytom podkožnej a nosohltanovej strečkovitosti, najmä v populácii srnčej zveri, ak táto choroba spôsobuje nepriame, ale aj priame straty úhynom.

Aké sú riziká pri aplikácii liečiv zveri?
– Okrem ochrany zdravia liečenej zveri treba zohľadniť aj ochranu zdravia človeka. Rizikom je neodborný výkon odčervovania, výber prípravku, aplikačnej formy, spôsobu podania v medikovaných krmivách a nevhodného obdobia aplikácie. Veterinárny dozor je neodmysliteľný, aj keď prípady intoxikácií zveri po podaní antiparazitárneho preparátu (známe sú prípady zo zverníc) poľovnícka prax neohlási. Poľovníci si často neuvedomujú, že pri svojvoľnej a neodbornej manipulácii s liečivami porušujú platné právne normy. Z hľadiska hygieny zveriny predstavujú pre konzumenta – človeka hlavné riziko práve rezíduá liečiv, ktoré pri nedodržaní predpísanej „ochrannej“ lehoty pretrvávajú vo zverine.

Najčastejšie chyby pri liečbe?
– Okrem kontaminovania zveriny určenej na ľudskú výživu rezíduami liečiva hrozí aj vytváranie rezistentných populácií parazitov, ak množstvo použitého liečiva nezodpovedá požadovanej terapeutickej dávke. Takáto „svojpomocná“ liečba zveri bez odbornej kontroly je zvyčajne neúčinná a finančné prostriedky na nákup liečiva a organizáciu ozdravovacej akcie boli vynaložené neefektívne. Poľovníci pri kalkulácii množstva potrebného liečiva v medikovanom krmive zvyčajne „podhodnocujú“ živú hmotnosť raticovej zveri.

Na záver treba zdôrazniť, že ani prípadné rozhodnutie o preliečení zveri nesmie nahrádzať odstránenie nedostatkov v chovateľskej starostlivosti, prevencii chorôb, najmä na úseku hygieny výživy a prostredia.

 

30. júna 2018 Autor: MVDr. Emília Selecká, doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD.
VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


 
Liečiť, či neliečiť?
MVDr. Emília Selecká
doc. MVDr. Dušan Rajský
PhD.