Beriete na cestu do zahraničia aj svojho psa? Nezabudnite na povinnosti!

Blíži sa čas prázdnin a dovoleniek. Ak plánujete vycestovať do zahraničia so psom, prečítajte si nasledujúce riadky

09. júna 2017 |

Štátna veterinárna a potravinová správa SR ukladá vlastníkom spoločenských zvierat pred vycestovaním zo Slovenska nasledujúce povinnosti: 

Vlastník spoločenského zvieraťa, ktoré je uvedené v prílohe č. I. časti A a B (pes, mačka a fretka) je povinný pred vycestovaním so svojim spoločenským zvieraťom splniť veterinárne požiadavky na premiestňovanie spoločenských zvierat medzi členskými štátmi (platí aj pre spätný dovoz z tretích krajín, teda iných ako členských štátov EÚ).

OZNAČENIE

Podľa čl. 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 998/2003/ES z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa Smernica Rady 92/65/EHS (ďalej len „nariadenie č. 998/2003/ES“) musí byť spoločenské zviera označené zreteľne čitateľným tetovaním alebo elektronickým identifikačným systémom (transpondér - mikročip) v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia 998/2003/ES (ďalej len „nezameniteľné označenie“) a sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa vyrobeného v súlade s Rozhodnutím Komisie 2003/803/ES z 26. novembra 2003, ktorým sa stanovuje vzor pasu pre pohyb psov, mačiek a fretiek vo vnútri spoločenstva (ďalej len „rozhodnutie 2003/803/ES“) a so sériovými číslami pasov pridelenými ŠVPS SR a zverejnenými na internetovej stránke www.svps.sk.

PLATNÉ OČKOVANIE

V pase spoločenských zvierat musí byť v čase premiestnenia medzi členskými štátmi povereným veterinárnym lekárom vyznačená platnosť očkovania proti besnote, ktorou sa v súlade s Rozhodnutím Komisie č. 2005/91/ES rozumie záznam v pase spoločenského zvieraťa o očkovaní proti besnote vykonanej minimálne 21 dní pred premiestnením. Premiestňovať spoločenské zviera potom možno až do vyznačeného dátumu platnosti ostatného očkovania proti besnote. Premiestňovať spoločenské zviera možno bezprostredne po opakovanom očkovaní proti besnote (revakcinácia), ak opakované očkovanie bolo vykonané najneskôr posledný deň platnosti predchádzajúceho očkovania proti besnote.

IDENTIFIKÁCIA A REGISTRÁCIA 

Vlastník spoločenského zvieraťa je povinný v súlade s § 37 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti zabezpečiť na vlastné náklady identifikáciu a registráciu spoločenského zvieraťa v Centrálnom registri spoločenských zvierat prevádzkovanom Komorou veterinárnych lekárov v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.

Zdroj: www.svps.sk

 

09. júna 2017 Autor: Mária Inštitorisová

Galéria k článku

VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


 
Beriete na cestu do zahraničia aj svojho psa? Nezabudnite na povinnosti!
Mária Inštitorisová