Nezaplatili vám faktúru? Takto môžete dostať svoje peniaze

16. októbra 2015, 09:45
Tip redakcii

Podnikanie so sebou prináša viaceré riziká. Jedno z najvážnejších je to, že za svoju prácu nedostanete zaplatené. Čo môžete robiť v takom prípade?

Keď nedostanete zaplatené za svoje služby, musíte využiť možnosti, ako získať svoje peniaze.

Keď nedostanete zaplatené za svoje služby, musíte využiť možnosti, ako získať svoje peniaze.

Autor: ilustračné, Matej Kalina/Plus JEDEN DEŇ

Častým problémom v obchodných vzťahoch je nezaplatená faktúra po dodaní služby alebo tovaru. Ak je faktúra splatná, veriteľ môže využiť viacero spôsobov na motivovanie dlžníka zaplatiť. Vymáhanie pohľadávok musí byť vždy v medziach zákona a bez nátlaku.

Prospešné môže byť časté telefonovanie dlžníkovi, ale najmä písomná upomienka odoslaná doporučene (ako doklad o doručení). Dlžník sa nemôže vyhovárať že nevie o faktúre.

Ako postupovať, ak máte neuhradenú faktúru za služby alebo tovar? Poradí vám súdna exekútorka Anetta Demešová z Exekútorského úradu vo Vrábloch.

Čo ak napriek tomu dlžník nereaguje?

Ak dlžník nereaguje, bez meškania podajte na súd návrh na vydanie platobného rozkazu. Všeobecne platí, že vymožiteľnosť pohľadávky klesá, ak je faktúra staršia ako 3 mesiace. Návrh na vydanie platobného rozkazu podajte podľa na to určeného formulára, alebo prostredníctvom Vášho advokáta.

Aké poplatky čakajú veriteľa?

Poplatky súvisiace so službami advokáta sa vám vrátia v prípade, ak budete pri návrhu úspešní. Súčasťou návrhu na vymoženie pohľadávky v exekučnom konaní je aj odmena advokáta. Advokát vám zároveň pomôže špecifikovať a nárokovať si príslušenstvo pohľadávky.

Napríklad poplatky z omeškania, úroky z omeškania, zmluvnú pokutu atď. Príslušenstvo pohľadávky je závislé od hlavného zmluvného vzťahu. Rozhodnutie súdu - Platobný rozkaz - je exekučný titul.

Po jeho získaní môžete obratom podať návrh na vykonanie exekúcie. Pozor, musí ísť iba o platobné rozkazy a nie zmenkové platobné rozkazy.

Čo nasleduje potom?

Súd vydá platobný rozkaz voči dlžníkovi v lehote 10 pracovných dní. A to vtedy, ak navrhovateľ predloží spolu s návrhom na začatie konania návrh platobného rozkazu na tlačive uverejnenom na jeho web stránke a na vydanie platobného rozkazu sú splnené zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok. Súd teda vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto uvedených podmienok.

Aká je výška súdneho poplatku?

Výška súdneho poplatku je 6 % zo žalovanej sumy, najmenej však 16,50 eur. Súdny poplatok sa platí v kolkoch, ktoré sa nalepia na prvú stranu žaloby pri podaní (len do 300 eur) alebo až na výzvu súdu.

Čo ak veriteľ peniaze na zaplatenie súdneho poplatku?

Ak je zamestnanec - navrhovateľ v nepriaznivej finančnej situácii, môže požiadať súd o oslobodenie od povinnosti zaplatiť súdny poplatok.

Čo nasleduje po zaplatení súdneho poplatku a splnení podmienok?

Súd vydá platobný rozkaz voči dlžníkovi v lehote 10 pracovných dní od zaplatenia súdneho poplatku. Ak dlžník podá odpor alebo ak sa nepodarí platobný rozkaz dlžníkovi doručiť, súd nariadi pojednávanie. Súčasne s podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu alebo s podaním žaloby môže zamestnanec (navrhovateľ) požiadať aj o oslobodenie od súdneho poplatku, ak to jeho pomery odôvodňujú.

 
Autor: Pluska.sk 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
Nezaplatili vám faktúru? Takto môžete dostať svoje peniaze
Pluska.sk