Zmeny dávok v hmotnej núdzi: Na čo máte nárok?

18. apríla 2013, 00:00
Tip redakcii

Ste bez peňazí, nemáte z čoho žiť a živiť svoju rodinu? Od mája platia nové pravidlá vo vyplácaní dávok v hmotnej núdzi, a to pre všetkých. Teda aj pre desaťtisíce z vás, ktorí ich už dostávate. Pozrite si dôležité zmeny.

SOCIÁLNE
PREDAJNE: Ľuďom
v núdzi slúži aj
špeciálna predajňa.
Túto otvorili
v Petržalke.

SOCIÁLNE PREDAJNE: Ľuďom v núdzi slúži aj špeciálna predajňa. Túto otvorili v Petržalke.

Autor: MATEJ KALINA/Plus JEDEN DEŇ

 • o hmotnej núdzi rozhodne úrad
 • prehľad všetkých dôležitých zmien
 • koľko eur môžete dostať od štátu

Slovákov na hranici chudoby neubúda. Naopak, podľa najnovších údajov z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny je na dávky v hmotnej núdzi odkázaných približne 180-tisíc ľudí.

Ak k nim pripočítame aj ich rodinných príslušníkov, znamená to, že biedu u nás trie až 355-tisíc ľudí! Ak patríte do tejto smutnej štatistiky, štát vám môže aspoň minimálne podať pomocnú ruku v podobe dávok v hmotnej núdzi či sociálnych príspevkov.

Rozhodne úrad

Na pomoc v núdzi má nárok každý, kto platí alebo v minulosti platil odvody. Žiadosť o príspevok či dávku v hmotnej núdzi musíte poslať na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho trvalého bydliska.

Ten sa bude zaujímať nielen o vaše príjmy, ale aj o vaše majetky. Až potom rozhodne, či máte nárok na takúto podporu a v akej výške.

Pri hodnotení hmotnej núdze sa spoločne posudzujú aj manžel či manželka, rodičia a nezaopatrené deti.

Príjmy pri posudzovaní hmotnej núdze

Do príjmu sa vám po novom započíta aj 75 percent zo zárobku, ktorý ste získali na základe dohody o vykonaní práce. Naopak, nezarátajú vám jednorazové náhodné príjmy. Patria k nim okrem iných aj tieto príspevky:

 • na stravu,
 • na cestovné,
 • na ubytovanie dobrovoľníka pri dobrovoľníckej činnosti,
 • vrátený preplatok dane a preplatok na preddavkoch do 50 eur,
 • doplatok k dôchodku v súvislosti s valorizáciou,
 • vrátený preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie.

Príspevok na bývanie

Ak žijete v nájomnom byte alebo rodinnom dome, kde je viac nájomcov, a  zároveň spĺňate podmienky určené zákonom o pomoci v hmotnej núdzi, príspevok na bývanie sa vyplatí iba jednému z vás.

Aktivačný príspevok

Ak pracujete pre obec a robíte menšie obecné služby, podľa nových pravidiel sa pre vás sprísňujú podmienky, na základe ktorých získate nárok na aktivačný príspevok. Po novom sa určí minimálny počet hodín pri vykonávaní tejto práce na 10 týždenne a maximálny počet hodín na 20 týždenne.

Pri vzniku nároku na aktivačný príspevok na základe výkonu menších obecných služieb sa rozšíria možnosti vykonávať tieto služby aj pre  rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec.

Posudzovanie hodnoty auta

Už nebudete potrebovať znalecký posudok, postačí vám odborný posudok znalca, prípadne faktúra. Navyše preukazovanie hodnoty auta sa nebude vyžadovať v prípade, že má viac ako 10 rokov. Ak máte auto staršie ako 20 rokov, naň sa nebude prihliadať vôbec.

Dávka pre školáka

Dávka v sume 17,20 eura (nárok na ňu má dieťa v hmotnej núdzi, ktoré si riadne plní povinnú školskú dochádzku) sa bude pri posudzovaní hmotnej núdze započítavať.

Týmto krokom sa má odstrániť stav, keď môže mať rodina, ktorá sa svojím príjmom ocitne tesne nad hranicou nároku na dávku v hmotnej núdzi, celkový príjem nižší ako rodina v hmotnej núdzi.

Ochranný príspevok

Dostanete ho iba v prípade ochorenia a nárok naň máte najviac 3 po sebe nasledujúce mesiace. Čas poberania ochranného príspevku sa môže predĺžiť najviac na 12 mesiacov po sebe, to však musí potvrdiť posudkový lekár.

Koho neposúdia ako človeka v hmotnej núdzi

Okruh ľudí, ktorých nemožno považovať za občana v hmotnej núdzi, sa rozšíri. Ide o osoby vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, osobu, ktorá je členom členstva v reholi alebo náboženskej spoločnosti. Samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník) môže byť v  hmotnej núdzi iba vtedy, ak zárobkovú činnosť prerušila alebo zastavila.

Aktivačný príspevok pre neplnoletých

Nárok na aktivačný príspevok majú len plnoleté fyzické osoby. Zaopatrené neplnoleté deti (ukončili školu a nedovŕšili 18 rokov) môžu dostať aktivačný príspevok iba vtedy, ak súvisí so vzdelávacími aktivitami, napríklad pri štúdiu popri zamestnaní.

Úrad zaujíma aj vaša rodina

Pri zisťovaní hmotnej núdze a pomoci v hmotnej núdzi sa spoločne posudzujú:

 • manžel, manželka,
 • rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,
 • rodičia a ich deti do 25 rokov, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy a žijú s nimi v domácnosti. Netýka sa to detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti, a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok. Fyzické osoby sa neposudzujú spoločne, ak nežijú v domácnosti preto, lebo dostávajú pomoc v krízovej životnej situácii a bývanie podľa § 62 ods. 1 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Ďalším dôvodom je, že sa o takého človeka starajú v resocializačnom stredisku pobytovou formou.

(os)

Čo je núdza

Dávky v hmotnej núdzi sú určené rodinám, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima, teda sumu 194,58 eur. Pri posudzovaní nároku na dávku úrad preverí aj váš majetok.
Za majetok sa považujú:

 • hnuteľné veci,
 • nehnuteľné veci,
 • práva alebo iné majetkové hodnoty.

Občan si má pomôcť v hmotnej núdzi:

 • užívaním svojho majetku,
 • správou svojho majetku,
 • predajom alebo prenájmom svojho majetku.

Odkedy platia zmeny

Zmeny v poberaní dávok v hmotnej núdzi platia od 1. januára 2013. Súčasných poberateľov týchto dávok príslušné úrady práce prehodnotia do konca apríla a od 1. mája 2013 už každý bude poberať dávky podľa nového zákona.

(mok)

Chcete vedieť viac?

Svoje otázky môžete adresovať priamo Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny na e-mail: infozakon@ upsvr.gov.sk alebo zatelefonovať na 02/204 559 12.

Koľko eur môžete dostať od štátu

Dávky sú vyššie napríklad vtedy, keď sa s človekom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje napríklad tehotná žena. V tabuľke nájdete aj tieto navýšenia.

Kto  Dávka v hmotnej núdzi
Jednotlivec bez detí   60,50 €
Jednotlivec s 1 až 4 deťmi  115,10 €
Jednotlivec s viac ako 4 deťmi  168,20 €
Dvojica bez detí  105,20 €
Dvojica s 1 až 4 deťmi  157,60 €
Dvojica s viac ako 4 deťmi  212,30 €
Navýšenia suma
Pre tehotnú ženu od 4. mesiaca 13,50 € 
Pre rodiča s dieťaťom do 1 roka 1 3,50 € 
Pre dieťa, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku 17,20 € 
Príspevky k dávke    suma 
Príspevok na zdravotnú starostlivosť 2 €
Aktivačný/Ochranný príspevok  63,07 € 
Príspevok na bývanie – jednotlivec  55,80 €
Príspevok na bývanie – pre viac spoločne posudzovaných osôb  89,20 € 

Zdroj: ÚPSVaR

 
Autor: Plus JEDEN DEŇ/MONIKA KUPŠOVÁ 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Zmeny dávok v hmotnej núdzi: Na čo máte nárok?
Plus JEDEN DEŇ/MONIKA KUPŠOVÁ