Hľadáte prenájom či nehnuteľnosť prenajímate? Dbajte na kvalitnú zmluvu

Pri prenájme bytu, buďte obozretný nielen pri hľadaní seriózneho nájomníka. Dôležité je aj to, na čom sa dohodnete v nájomnej zmluve.

7fotiek
Kým Občiansky zákonník nevyžaduje písomnú nájomnú zmluvu, zákon o krátkodobom nájme už áno. Autor: Archív firiem

Okrem samozrejmých záležitostí ako identifikácia prenajímateľa a nájomcu v nájomnej zmluve čím podrobnejšie opíšte predmet nájmu a jeho technický stav. Pri obhliadke bytu je dobré, ak si spravíte fotografie alebo videozáznam a priložíte ich k zmluve ako prílohu. Zdokumentovať, v akom stave sa byt a jeho zariadenie nachádza, je dôležité najmä pre časté spory, kto je zodpovedný za škodu.

Ak sa bude platiť zvlášť za energie, odpíšte stav plynomera, vodomera, elektromera a pomerových meračov tepla na radiátoroch. S nájomcom sa vopred dohodnite na počte osôb, ktoré budú bývať v jednej domácnosti. Zmluva by mala upravovať aj podnájom v byte, návštevy u nájomcu a kontrolu bytu majiteľom.

Nájomník bez písomného súhlasu nemôže dať do podnájmu časť bytu, napríklad jednu izbu. Môžete od neho vyžadovať aj nahlásenie návštev, ktoré uňho prespia dlhšie.

V zmluve nevynechajte ani bod, že nájomca nemôže bez vášho súhlasu v byte podnikať. K zmluve sa odporúča pripojiť aj domový poriadok. Nájom sa totiž dá vypovedať nielen vtedy, ak nájomca poškodzuje byt, ale aj ak porušuje domový poriadok bytového domu.

Stavte na istotu

Ak sa chystáte prenajímať byť, určite tak nespravte bez peňažnej zábezpeky. Kaucia Zmluva ako poistka Chystáte sa prenajímať byt? Nestačí byť obozretný pri hľadaní seriózneho nájomníka, dôležité je aj to , načom sa dohodnete vnájomnej zmluve .

Kým Občiansky zákonník nevyžaduje písomnú nájomnú zmluvu, zákon o krátkodobom nájme už áno. vás istí v prípade nezaplatenia nájomného či poškodenia bytu. Zákon o krátkodobom nájme bytu stanovuje jej maximálnu výšku ako trojnásobok mesačného nájomného.

Po skončení nájmu a vyprataní bytu ju treba vrátiť nájomcovi najneskôr do jedného mesiaca, ak v zmluve nie je určená kratšia lehota. Počas nájmu nájomca nemá nárok na vrátenie depozitu. Musí zábezpeku doplniť do pôvodnej výšky vždy, ak ste použili časť z nej na úhradu svojich pohľadávok voči nemu. Samozrejme, zmluva má upraviť i to, na aký účel môžete použiť zábezpeku.

Jasné pravidlá

Nájomná zmluva má obsahovať aj výšku, spôsob platenia a splatnosť nájomného, respektíve platieb za energie a úrok z omeškania z dlžnej sumy.

V zmluve treba uviesť prípady, kedy sa môže zvýšiť nájomné bez súhlasu nájomcu, napríklad pri zvýšení cien energií. Ak sa budú platiť energie zvlášť, v zmluve uveďte aj termín vyúčtovania skutočných nákladov a to, ako sa vyrovnávajú prípadné nedoplatky a preplatky.

Nezabudnite si vopred dohodnúť i to, kto bude platiť poistenie domácnosti. Ak zmluvne neupravíte inak, zo zákona je nájomník povinný uhrádzať náklady spojené s drobnými opravami a bežnou údržbou v byte. Preto si vopred vyjasnite, čo má nájomca platiť sám a do akej sumy. Škody, ktoré spôsobí nájomca, musí uhradiť v plnej výške. Nájomca však nemá právo, ani na vlastné náklady, urobiť si v byte také stavebné úpravy, na ktorých sa nedohodol písomne s prenajímateľom.

Koniec vzťahu

Zákon chráni vo väčšej miere nájomcu, preto neplatiča tak ľahko nedostanete z bytu von. Výpoveď môžete dať, len ak nezaplatil nájomné za dva mesiace. Ak zmluvu máte uzavretú podľa Občianskeho zákonníka, tak ak mešká s platbou tri mesiace. Pri zákone o krátkodobom nájme bytu začína výpovedná lehota plynúť od nasledujúceho dňa po doručení výpovede a nesmie byť kratšia ako jeden mesiac.

Podľa Občianskeho zákonníka výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť až prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. No ak sa váš nájomca ocitol v hmotnej núdzi, k tomu prirátajte ešte ochrannú lehotu šesť mesiacov.

Kým Občiansky zákonník umožňuje výpoveď nájomcovi iba z dôvodov uvedených v zákone, zákon o krátkodobom nájme bytu je benevolentnejší. Od nájomnej zmluvy môžete aj odstúpiť, ak nájomca napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje svoje povinnosti.

Ak sa nájomca nechce z bytu odsťahovať, výmena zámok na dverách nie je legálne riešenie. Na vysťahovanie nájomníka potrebujete exekučný titul.

Povinná návšteva úradu

Ak prenajímate byt, nezabudnite sa zaregistrovať na daňovom úrade. Máte na to čas do konca mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom ste byt prenajali. Ak ste sa v minulosti registrovali z iných dôvodov, napríklad vlastníte živnostenské oprávnenie, nanovo sa už registrovať nemusíte.

Splnenie registračnej povinnosti treba preukázať aj nájomcovi, ak ste nájomnú zmluvu uzatvorili podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. V opačnom prípade strácate výhody vyplývajúce z tohto zákona, akým je napríklad kratšia výpovedná lehota.

Navyše ak sa nezaregistrujete, hrozí vám pokuta od 60 do 20 000 eur. K daňovej kontrole stačí anonymný podnet od závistlivého suseda alebo nespokojného nájomníka.

Hľadáte nájom?

Preverujte!

Dajte si pozor na podvodníkov, najmä ak prenajímateľ od vás žiada zálohu dopredu. V každom prípade si vypýtajte od prenajímateľa doklad totožnosti a preverte si list vlastníctva na katastrálnom portáli www.katasterportal.sk. V prípade, ak si vybavujete podnájom, od nájomcu žiadajte písomný súhlas od majiteľa bytu.

Foto:Archív firiem

Doba nájmu

  • Od 1. mája 2014 platí zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu, podľa ktorého sa môže uzatvoriť nájomná zmluva len vtedy, ak sa byt prenajíma najviac na dva roky. Nájomný vzťah však v prípade potreby možno predĺžiť na ďalšie dva roky, a to ešte dvakrát.
  • Ak sa dojednáva dlhší nájom alebo sa zmluva o nájme uzatvára na neurčitú dobu, spravuje sa podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov. Ak doba nájmu v nájomnej zmluve chýba, predpokladá sa, že ide o neurčitú dobu. Podľa Občianskeho zákonníka nemusíte s nájomníkom uzavrieť písomnú zmluvu, stačí spísať zápisnicu.
  • Ak ste doteraz prenajímali byt podľa Občianskeho zákonníka a chcete uzatvoriť novú nájomnú zmluvu podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, musí s tým súhlasiť nájomca.
  • Nájomnú zmluvu si dajte vypracovať právnikovi, spíše vám zmluvu tak, aby ste v budúcnosti na ňu nedoplatili. Právnik vám súčasne vysvetlí práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu.

Predávate nehnuteľnosť? Inzerát zatraktívnia správne fotografie

 
Autor: Pekné bývanie/Zlatica Vargová
Fotogaléria
Hľadáte prenájom či nehnuteľnosť prenajímate? Dbajte na kvalitnú zmluvuHľadáte prenájom či nehnuteľnosť prenajímate? Dbajte na kvalitnú zmluvuHľadáte prenájom či nehnuteľnosť prenajímate? Dbajte na kvalitnú zmluvuHľadáte prenájom či nehnuteľnosť prenajímate? Dbajte na kvalitnú zmluvu
 
7fotiek
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Hľadáte prenájom či nehnuteľnosť prenajímate? Dbajte na kvalitnú zmluvu
Pekné bývanie/Zlatica Vargová